โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สังกัด สพม.20

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


"ข้าพเจ้า นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน้ำโสมพทยาคม ได้ประกาศแสดงเจตจำนงว่า ข้าพเจ้าข้าพเจ้า รวมทั้งผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน จะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม ความโปร่งใส และพร้อมรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน"
Goragod.com
^